CK Raftcentrum - slevy a prodej

JAK SE NA ZÁJEZD PŘIHLÁSIT

1. REZERVACE (OPCE)

Místo v zájezdu si můžete zamluvit telefonicky, dopisem, faxem, e-mailem, vytištěním prázdné smlouvy a ručním vyplněním nebo vyplněním formuláře v našem internetovém katalogu. Rezervace platí 10 kalendářních dní, není-li dohodnuto jinak. Posledních 40 dní před odjezdem se délka rezervace zkracuje, záleží na dohodě s CK.

2. CESTOVNÍ SMLOUVA - PŘIHLÁŠKA A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Cestovní smlouvu můžete uzavřít vyplněním for­muláře v Raftcentru nebo pomocí webových strá­nek www.raftcentrum.cz. Cestovní smlouvu podejte e-mailem na info@raftcentrum.cz , osobně v naší prodejně Voroněžská 16, 101 00 Praha 10, u některého z našich smluvních prodejců, nebo ji zašlete poštou. Na tentýž zájezd můžete na jed­nom formuláři přihlásit až 4 osoby. Jestliže zastu­pujete další zákazníky a cestovní smlouvu uzavíráte jejich jménem, přebíráte zodpovědnost za předání potřebných informací i za dodržení podmínek zapla­cení zájezdu. Nezletilým přihlášku podepisuje jejich zákonný zástupce. CESTOVNÍ SMLOUVU MŮŽEME AKCEPTOVAT POUZE S ÚHRADOU ZÁLOHY NEBO S PŘILOŽENÝM DOKLADEM O JEJÍM ZAPLACENÍ. Raftcentrum přistupuje k cestovní smlouvě vaším zařa­zením do objednaného zájezdu. Jako doklad vám pře­dáme či zašleme potvrzenou cestovní smlouvu spo­lečně s vyúčtováním uhrazené zálohy a po uhrazení doplatku závěrečné vyúčtování - voucher jako definitivní nástupní poukaz.

Nedílnou součástí cestovní smlouvy jsou platné Všeobecné podmínky, ve kterých najdete mimo jiné informace o pravidlech účasti pro děti a mládež, stor­novacích poplatcích, způsobu reklamace atd.

3. CENA a SLEVY

V katalogu jsou uvedeny základní ceny, od kterých si odečtěte slevy. Nezapomeňte si o ně požádat na přihlášce!

4. ZÁLOHA

Zároveň s podáním cestovní smlouvy je třeba zapla­tit zálohu nejméně 30 % z katalogové ceny zájezdu a všech dalších objednaných služeb, zejména letenky. Pokud do odjezdu zbývá méně než 40 dní, platí se plná cena zájezdu hned při uzavření cestovní smlouvy.

5. DOPLATEK

Doplatek je třeba uhradit tak, aby Raftcentrum obdrželo úhradu nejpozději 40 dnů před odjezdem. POZOR, pokud od vás nebudeme mít plnou cenu uhrazenou 40 dní před odjezdem, ztrácíte nárok na místo v zájez­du a můžeme vás v případě nouze o místa nahradit dalšími zájemci. Nezaplacení doplatku však nenahra­zuje z vaší strany informaci o zrušení vaší účasti na zájezdu, pokud byste tak chtěli učinit.

6. LETENKY A SLUŽBY ZA PŘÍPLATEK

Tyto služby jsou volitelné, můžete si je případně zajis­tit i sami. Pokud si v cestovní smlouvě objednáte jejich zajištění, je třeba i za ně uhradit 30% zálohu a zaplatit je tak, aby Raftcentrum obdrželo úhradu nejpozději 40 dní před odjezdem. Objednávkou zájezdu objednává­te zároveň i zajištění potřebných víz.

7. ZPŮSOB PLACENÍ

Platit můžete:

• v hotovosti u některého z našich prodejců,

• v hotovosti v každé pobočce ČSOB (pokladní složenkou na náš účet),

• poštovní poukázkou typu A,

• bankovním převodem.

Pokud je platba provedena z jiného než vašeho účtu, nezapomeňte nás o tom při uzavření cestovní smlouvy informovat, abychom mohli vaši platbu včas identifikovat!

Adresát: Raftcentrum  

Voroněžská 20, 101 00 Praha 10

Účet: 186367790/0300 u ČSOB Praha 10

Variabilní symbol: OBJED. ČÍSLO ZÁJEZDU DLE KATALOGU

Specifický symbol:  PRVNÍCH ŠEST ČÍSEL RODNÉHO ČÍSLA (vyjadřují datum narození) 

Konstantní symbol: 0308 (bank. převod), 0379 (poukázka A)

PRAVIDLA PRO VÝPOČET SLEV

 

SLEVY

1. SLEVA ZA VČASNÉ PŘIHLÁŠENÍ – 1 % ZA KAŽDÝ CELÝ MĚSÍC,

o který se hlásíte dříve, nejméně však 90 dní před odjezdem. Podmínkou je podání závazné přihlášky a zaplacení zálohy, přičemž rozhodným datem je den připsání zálo­hy na náš účet. Maximální výše slevy činí 5 %.

2. RODINNÁ SLEVA – 2 % nebo 4 %

Sleva pro společně cestující rodinné příslušníky:

3. cestující – sleva 2 %, 4. a další cestující – sleva 4 %.

3. SLEVA PRO STUDENTY, UČITELE A SENIORY – 3 %

Dokládá se průkazy ISIC / ITIC, resp. dosažením věku 65 let do dne odjezdu zájezdu.

4. SLEVA www.raftcentrum.cz – 1 %

pro objednávky zájezdu elektronickou poštou viz. www.raftcentrum.cz odstavec 14. všeobecných podmínek na internetových stránkách.

5. SKUPINOVÁ SLEVA – OD 3 %

Týká se skupin od 5 osob výše astanovuje se dohodou vzávislosti na počtu osob.

1) Slevy se počítají ze základní ceny zájezdu, nepočítají se z cen doplňkových služeb a letenek. Výsledná cena zájezdu se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.

2) Lze kumulovat pouze slevy 1., 2.,  nebo 1., 3., slevu 4. lze kumulovat se slevami 1.–3. V případě souběhu ostatních slev si zákazník může vybrat výhod­nější variantu.

UPOZORNĚNÍ

1) Příprava našich zájezdů vyžaduje poměrně složité a včasné zajišťování všech potřebných služeb aletenek. Naše CK proto zásadně nevyhlašuje slevy typu „last minute“.

2) Letecké společnosti dost zásadně zvyšují ceny letenek v posledním měsíci před odletem. Vyplatí se proto objednat si zájezd co nejdříve.[ Zpět ]