Podmínky

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH CK RAFTCENTRUM s.r.o.(2008)

 
Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS) nebo objednávky služeb, která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří (dále jen CK).

1. PŘEDMĚT SMLOUVY A VYMEZENÍ ZÁJEZDU

1.1. Předmětem cestovní smlouvy je zájezd cestovní kanceláře identifikované na CS a uvedený na www stránkách Raftcentra v katalogu CK nebo jiné služby cestovního ruchu sjednané individuálně. CK se zavazuje, že zákazníkovi poskytne zájezd z katalogu za podmínek a v rozsahu v něm uvedeném a dále upřesněném v podrobných pokynech k zájezdu.
1.2. Vymezení zájezdu obsahuje termín (datum odjezdu a návratu) a program zájezdu, služby poskytnuté během zájezdu, včetně způsobu ubytování a stravování, a předběžnou cenu zájezdu.
1.3. Vzhledem k rozsáhlému programu zájezdu jsou uvedeny pouze podstatné body programu a na trase cesty pouze významné zastávky. Program a trasa zájezdu v případě zájezdů s leteckou přepravou začíná až v zemi příletu.

2. UZAVŘENÍ CESTOVNÍ SMLOUVY A POVINNOSTI CK

2.1. CS může být uzavřena osobně s CK nebo prostřednictvím obchodního zástupce, který jedná na základě a v mezích uzavřené obchodní smlouvy a udělené plné moci. CS se podepisuje ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran. CS nabývá platnosti a účinnosti po podpisu zákazníkem, ke dni zaplacením zálohy nebo ceny zájezdu a následně podpisem CK, která tím stvrzuje zařazení zákazníka do zájezdu.
2.2. CS musí být uzavřena písemnou formou, za kterou je považováno doručení podepsané CS do CK osobně, poštou, faxem, e-mailem či jinými elektronickými prostředky (dle § 852 a § 40, odst. 3. a 4. Občanského zákoníku).
2.3. Zákazník podpisem CS nebo objednávky stvrzuje, že se seznámil a souhlasí se všemi body těchto všeobecných smluvních podmínek, a to i ve prospěch dalších osob uvedených v CS, pro které CS sjednává. Podpisem CS zákazník rovněž stvrzuje, že se seznámil s katalogovým zněním popisu zájezdu a převzal doklad o pojištění CK proti úpadku.
2.4. CS zákazník podává na formuláři CK a zároveň doloží prokazatelným, způsobem  (např. kopií pokladní složenky) zaplacení zálohy na zájezd. Po přijetí CS zašle CK zákazníkovi jeho kopii CS a vyúčtování zaplacené zálohy.
2.5. Pokud je zájezd již obsazen v den, kdy CK obdrží návrh CS, bude zákazníkovi nabídnut jiný termín zájezdu, místo náhradníka nebo vrácena záloha v plné výši způsobem dle vzájemné dohody.
2.6. Zákazník se zavazuje, že zaplatí smluvenou cenu uvedenou v CS. Nároky na slevy uplatňuje zákazník sám při sjednávání CS. Slevy nelze uplatnit dodatečně.
2.7. Pokud zákazník uzavírá CS ve prospěch dalších zákazníků, stvrzuje svým podpisem, že má od těchto zákazníků souhlas uzavřít tuto CS. Dále přebírá odpovědnost za jejich závazky vůči CK (včetně včasné úhrady ceny zájezdu a předání potřebných informací) a za předání jejich osobních dat při uzavírání CS (především jméno, datum narození, adresu a číslo pasu) nutných pro evidenci těchto osob v CK a pro zařazení do zájezdu.
2.8. Platným dokladem pro nástup zákazníka na zájezd je výměnný poukaz – voucher, který zákazník obdrží po zaplacení plné ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb nebo podepsaná CS a doklad o zaplacení celkové ceny zájezdu, pokud CK voucher nevystavuje.
2.9.Informace o zájezdu budou upřesněny v „Podrobných pokynech k zájezdu“, které je CK povinna poskytnout zákazníkovi s dostatečným předstihem , nejpozději však 7 dní před odjezdem zájezdu způsobem sjednaným v CS. V případě uzavření CS v době kratší než 7 dní před odjezdem zájezdu, je CK povinna předat Podrobné pokyny již při uzavření CS.
2.10. Pokud zákazník neobdrží výše uvedené pokyny 7 dní před odjezdem zájezdu, zavazuje se kontaktovat prodejní kancelář. V opačném  případě se má za to, že zákazník podrobné pokyny k zájezdu obdržel.
2.11. Zákazník se zavazuje respektovat informace a doporučení uvedená v podrobných pokynech, především požadavky na vybavení. CK má právo vyloučit zákazníka z účasti na programu, zejména s ohledem na bezpečnost, pokud jeho vybavení neodpovídá požadavkům uvedených v podrobných pokynech k zájezdu. CK neodpovídá za škody způsobené nedodržením podmínek uvedených v podrobných pokynech  ze strany zákazníka a není to důvodem k uplatnění reklamace.

3. CENA ZÁJEZDU A PLATBY

3.1. Cena zájezdu je stanovena smluvně mezi CK a zákazníkem a je považována za zálohu až do realizace zájezdu. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
3.1.1. Cena zahrnuje: služby, které jsou u zájezdu výslovně uvedeny v katalogu v odstavci „V CENĚ ZAHRNUTO“, povinné pojištění CK proti úpadku a DPH. Do ceny zájezdu mohou být zahrnuty i další doplňkové služby. Pokud je nutné pro občany ČR vyřízení víz, objednává zákazník zároveň i jejich zajištění, pokud se s CK nedohodne jinak.
3.1.2. Cena nezahrnuje zejména náklady nepovinné či variabilní, např. poplatky za vstupy do památkových objektů a muzeí, příp. národních parků, víza, stravování a cestovní pojištění u neevropských zájezdů (pokud není uvedeno jinak).
3.2. Zákazník se zavazuje zaplatit CK cenu zájezdu takto:
3.2.1. Platná záloha činí poměrnou částku (obvykle 50% nebo 30 %) z celkové ceny zájezdu a objednaných doplňkových služeb včetně letenek, a musí být uhrazena zároveň s podáním CS.
3.2.2. Doplatek musí být uhrazen nejpozději 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb, přičemž za den splnění této povinnosti se považuje den připsání doplatku na účet CK. V případě neuhrazení doplatku má CK právo vyřadit zákazníka ze zájezdu. Vyřazený zákazník bude v tomto případě písemně vyrozuměn a přijatá záloha, snížená o základní odstupné dle odst. 10., mu bude vrácena. Nezaplacení doplatku nenahrazuje oznámení o zrušení účasti ze strany klienta.
3.3. V případě uzavření CS ve lhůtě kratší než 40 dnů před odjezdem zájezdu nebo poskytnutím služeb je zákazník povinen uhradit plnou cenu zájezdu včetně všech doplňkových služeb.
3.4. Cenu může zákazník uhradit přímo CK (na místě v hotovosti nebo, bankovním převodem či složenkou) nebo u obchodního zástupce, který má s CK uzavřenou platnou smlouvu o obchodním zastoupení. V tomto případě se zaplacením rozumí převod zákazníkovy platby od obchodního zástupce na účet CK. CK neručí za škody způsobené obchodním zástupcem, vzniklé především při pozdržení nebo nepřevedení plateb na účet CK.
3.5. V případě stravování zahrnutého v ceně zájezdu CK neposkytuje slevu zákazníkům, kteří tuto službu v jakémkoli rozsahu nevyužijí.
3.6. Zákazník bere na vědomí, že CK nedoplňuje ze své vůle objednané pokoje či apartmá do optimální kapacity a za neobsazená lůžka se platí příplatek ve všech případech, kdy je to v katalogu uvedeno. Na žádost zákazníka se CK může pokusit najít vhodného spolucestujícího tak, aby povinnost platit příplatek za jednolůžkový pokoj nebo neobsazená lůžka v apartmánu odpadla.
3.9. Letenky
3.9.1. Pokud není u zájezdu uvedeno jinak, CK zprostředkovává zákazníkům nákup letenek na základě objednávky – mandátní smlouvy (tzn. že dodavatel službu dodává přímo zákazníkovi) a v tomto případě CK nenese odpovědnost za škody a nedostatky způsobené dodavatelem.
3.9.2. V katalogu jsou uváděny pouze předběžné ceny letenek a nutných poplatků k letenkám. Ceny letenek a poplatků se mohou měnit až do nákupu letenek.
3.9.3. CK kupuje letenky v okamžiku dosažení minimálního počtu účastníků a má právo si k tomuto datu vyžádat plné uhrazení ceny letenky a poplatků.
3.9.4. Před zakoupením letenky si CK vyžádá souhlas zákazníka v případě, že se cena letenky zvýší o více než 10%, nebo když CK kupuje letenky dříve než 3 měsíce před odletem a zároveň dodavatel vyžaduje při zrušení stornopoplatek vyšší než 25% z celkové ceny letenky včetně poplatků.
3.9.5. CK je povinna informovat zákazníka o identitě skutečného leteckého přepravce v okamžiku rezervace zájezdu, pokud není znám, informuje o dopravci, který pravděpodobně let uskuteční. Jakmile je skutečný dopravce znám, musí CK zákazníka informovat.

4. ZVÝŠENÍ CENY ZÁJEZDU

4.1. CK je oprávněna zvýšit cenu zájezdu uvedenou na CS, pokud před zahájením zájezdu dojde ke zvýšení o více než 10% u: a) ceny za dopravu nebo pohonných hmot, b) plateb spojených s dopravou, c) směnného kurzu české koruny použitého pro stanovení ceny zájezdu.
4.2. CK musí písemné oznámení o zvýšení ceny zájezdu odeslat zákazníkovi nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu.
4.3. Zákazník souhlasí s právem CK zvýšit ve výše uvedených nezbytných případech původní cenu zájezdu a zavazuje se rozdíl v ceně uhradit. Zvýšení ceny z důvodu uvedeného v bodě 4.1. není považováno za důvod k odstoupení od CS.

5. ZMĚNA PODMÍNEK CESTOVNÍ SMLOUVY A SJEDNANÝCH SLUŽEB

5.1. CK si vyhrazuje právo v nezbytném rozsahu změnit program, trasu a další sjednané služby, které zahrnuje uzavřená CS. CK neručí za plné dodržení programu zejména v případě živelné pohromy, vypuknutí nepokojů, vážného onemocnění nebo úrazu či úmrtí účastníka či vedoucího zájezdu, zdržení na hranicích či v dopravních zácpách a v dalších mimořádných případech. Vedoucí zájezdu má právo na nutné úpravy programu během zájezdu v závislosti na objektivních podmínkách, především vzhledem k zajištění bezpečnosti účastníků. Změna na pořadí navštívených míst či změna dne navštívení oproti textu v katalogu se nepovažuje za změnu programu.
5.2. CK má právo na ukončení zájezdu v důsledku neodvratitelné události, které nemohla zabránit , kdykoli v průběhu zájezdu. Pro účely této smlouvy je neodvratitelnou událostí míněna např. občanská válka, válka mezi státy, revoluce, lidové hnutí, vzbouření, stávky, úřední zákazy, pirátství, civilní a vojenské nehody, výjimečný stav, epidemie, nepříznivé povětrnostní podmínky a klimatické překážky, živelné pohromy, dopravní kolapsy, zdržení na státních hranicích apod.
5.3. CK si vyhrazuje právo a zákazník souhlasí s posunem termínu zájezdu (do 4 dnů) nebo ostatních autobusových zájezdů (o 1 den) s úpravou délky trvání zájezdu provedenou v souvislosti se změnou termínu (do 2 dnů).
5.4. Změny uvedené v odst. 5.1. až 5.3. nejsou důvodem k odstoupení od CS a změna programu není ani důvodem k podání reklamace. V případě, že tyto změny nastanou před zahájením zájezdu, je CK povinna bez zbytečného odkladu o nich zákazníka písemně informovat.
5.5. CK si vyhrazuje právo změnit podmínky CS. S výjimkou změn uvedených v odst. 5.1. až 5.3. a odst. 4.1., má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou CS souhlasit, nebo od CS odstoupí bez povinnosti uhradit odstupné. Odstoupení je nutné podat písemně ve lhůtě určené CK, která nesmí být kratší než 5 dnů od doručení návrhu na změnu CS. Pokud tak zákazník neučiní, má se za to, že se změnou souhlasí. V případě odstoupení od CS nabídne CK zákazníkovi jiný zájezd ve srovnatelné kvalitě (pokud je to možné). Pokud zákazník tuto nabídku přijme, pak se platby uskutečněné na základě původní CS započítávají na platby dle nové CS.
5.6. Pokud CK poruší své povinnosti vyplývající z uzavřené CS, má zákazník právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení složené zálohy.
5.7. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb, dojde-li k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a CK zabezpečené služby. Zákazníkovi nevzniká nárok na úhradu nebo slevu z ceny služeb (pokud není dohodnuto jinak), dojde-li k okolnostem , jejichž vznik, průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK. Případné zvýšené náklady vzniklé v průběhu zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí hradí zákazník. V případě ukončení zájezdu z důvodu neodvratitelných událostí se účastníkům vrací úhrada za nerealizované výdaje.
5.8. V případě změny objednávky ze strany zákazníka (zrušení nebo doobjednání dodatkových a fakultativních služeb, změna místa odjezdu, vyslání náhradníka apod.) v době kratší než 80 dní před zahájením zájezdu je CK oprávněna účtovat manipulační poplatek 300 Kč za každou takto požadovanou změnu. Požadavek zákazníka na změnu zájezdu (jiný termín, jiný typ zájezdu) se považuje za zrušení účasti na zájezdu dle kap.8, nestanoví-li CK jinak.

6. PORUŠENÍ CS V PRŮBĚHU ZÁJEZDU

6.1. Jestliže po zahájení zájezdu CK neposkytne zákazníkovi řádně a včas služby cestovního ruchu (nebo jejich podstatnou část), nebo zjistí, že k této situaci dojde, je CK bez zbytečného odkladu povinna provést taková opatření, aby zájezd mohl pokračovat. Nelze-li toho dosáhnout jinak než poskytnutím služeb nižší kvality, je CK povinna zákazníkovi vrátit rozdíl v ceně.

7. VYSLÁNÍ NÁHRADNÍKA

7.1. Před zahájením zájezdu může zákazník písemně oznámit CK, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba v oznámení uvedená. Dnem doručení tohoto oznámení se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou CS. V případě, že cestovní smlouva stanoví zvláštní podmínky, které musí splňovat zákazník pro daný typ zájezdu, může tak zákazník učinit jen ve výše stanovené lhůtě a oznámení musí obsahovat i prohlášení nového zákazníka, že splňuje veškeré podmínky stanovené pro poskytnutí zájezdu.
7.2. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a úhradu manipulačního poplatku podle této smlouvy, popřípadě dalších nákladů spojených s touto změnou.

8. ZRUŠENÍ ZÁJEZDU

8.1. Realizace zájezdů z katalogu CK je podmíněna dosažením minimálního počtu zákazníků.
8.2. CK je povinna informovat písemně zákazníka o zrušení zájezdu z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků nejpozději 7 dní před poskytnutím první služby. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada v plné výši.
8.3. CK má právo na zrušení zájezdu v důsledku neodvratitelné události kdykoli před odjezdem. V tomto případě se vrací účastníkům zaplacená úhrada, snížená o prokazatelně realizované výdaje.
8.4. V případě , že CK zruší zájezd z důvodu uvedených v této kapitole, není toto důvodem, aby zákazník uplatnil nárok na škodu.

9. ODSTOUPENÍ OD CESTOVNÍ SMLOUVY

9.1. CK může před zahájením zájezdu od CS odstoupit jen z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu porušení smluvní povinnosti zákazníkem.
9.2. Odstoupí-li CK od smlouvy před zahájením zájezdu z důvodu porušení povinnosti zákazníkem, je zákazník povinen zaplatit CK níže stanovené odstupné.
9.3. Zákazník může kdykoli odstoupit od CS bez udání důvodů. V tomto případě je zákazník povinen zaplatit CK odstupné (stornopoplatek) za sebe i za každou přihlášenou osobu.
9.4. Za den odstoupení od CS ze strany zákazníka je považován den, kdy byla od zákazníka do CK písemně doručena informace o zrušení jeho účasti na zájezdu. Zákazník je povinen odstoupení od CS oznámit na místě, kde zájezd zakoupil.

10. ODSTUPNÉ

10.1. Výše odstupného (stornopoplatku) se určuje dle počtu dnů ode dne odstoupení od CS do počátku zájezdu (poskytnutí první služby). Výše odstupného se stanovuje ze základní ceny zájezdu nesnížené o slevy a bonusy a činí:

více než 80 dní před odjezdem ) 3 % (min. 300 Kč)
80-61 dní 10 %
60-41 dní 20 %
40-21 dní 40 %
20-11 dní 60 %
10-5 dní 80 %
4 dny až storno v den odjezdu 100 %

Odstupné u zakázkových zájezdů je stanoveno samostatnou smlouvou.
10.2. V případě, že zákazník na zájezd nenastoupí nebo přeruší účast na zájezdu ze své vlastní vůle či jiných příčin na straně zákazníka, činí odstupné 100% z ceny. V případě pozdního nástupu na zájezd činí odstupné 100 % z nevyčerpaných služeb a zákazník nemá nárok na náhradu nákladů spojených s pozdním nástupem.
10.3. Pokud prokazatelně vynaložené náklady a výdaje CK za zákazníka ke dni odstoupení od CS převyšují odstupné stanovené procentním výpočtem, zvyšuje se toto odstupné na hodnotu těchto výdajů + základní 3% poplatek (min. 300 Kč).
10.4. Při zrušení účasti bude zákazníkovi vrácena dosud zaplacená úhrada snížená o výše uvedené odstupné.
10.5. Sazby odstupného se vztahují i na doplňkové služby objednané nad rámec základní ceny zájezdu.
10.6. Odstupné u letenek a příslušných poplatků se určuje podle podmínek dodavatele (letecké společnosti). Zákazník se zavazuje, že navíc uhradí případné výdaje spojené se stornováním této služby, pokud nějaké vznikly.

11. ODPOVĚDNOST CESTOVNÍ KANCELÁŘE A REKLAMACE

11.1. CK je povinna poskytnout zákazníkovi služby, které jsou součástí zájezdu, řádně a včas, v souladu s uzavřenou CS a obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytovaná CK neodpovídá službě nabízené v katalogu a v případných upřesňujících informačních materiálech, může uplatnit své právo na reklamaci.
11.2. CK odpovídá zákazníkovi za porušení závazků vyplývajících z uzavřené CS bez ohledu na to, zda tyto závazky mají být splněny CK nebo jinými dodavateli služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu.
11.3. Reklamace musí být učiněna bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, nebo v případě, že se zájezd neuskutečnil, ode dne , kdy měl být zájezd ukončen dle CS, jinak právo na reklamaci zaniká.
11.4. V průběhu zájezdu lze vadu služeb reklamovat u vedoucího zájezdu. Jestliže není možné zjednat nápravu ihned, sepíše vedoucí se zákazníkem záznam obsahující: osobní údaje zákazníka, předmět reklamace a případný požadavek na její vyřízení.
11.5. CK je povinna vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění nebo ode dne ukončení zájezdu v případě, že reklamace byla uplatněna na zájezdu a nebyla vyřešena na místě.
11.6. CK se může odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právní povinnosti zprostit jen tehdy, prokáže-li, že tuto škodu nezavinila ona ani jiní dodavatelé služeb cestovního ruchu poskytovaných v rámci zájezdu a škoda byla způsobena:
 - zákazníkem,
 - řetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, pokud tuto skutečnost nebylo možné předpokládat nebo nebyly nevyhnutelná,
 - neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, jaké lze požadovat.
11.7. V případě, kdy je škoda způsobena třetí osobou nebo neodvratitelnou událostí (bod 5.2.), je CK povinna poskytnout zákazníkovi sv nesnázích rychlou pomoc dle svých možností.
11.8. CK neručí:
 - za majetek účastníků zájezdu v případě jeho poškození, ztráty či krádeže,
 - za udělení víz příslušnými zastupitelskými úřady,
 - za případné zpoždění autobusové dopravy, trajektové nebo letecké dopravy z technických či dopravně provizních důvodů (např. přetížené koridory atd.) a neručí za škody , které tímto zákazníkům vzniknou.
11.9. Veškeré údaje o zajišťování víz a bezvízovém styku se vztahují pouze na občany ČR.

12.ODPOVĚDNOST ÚČASTNÍKŮ ZÁJEZDU (ZÁKAZNÍKŮ)

12.1. Zákazník je povinen:
 - mít platný cestovní doklad splňující požadavky navštívených států,
 - dodržovat právní předpisy navštívených států
 - uzavřít pojištění léčebných výloh na dobu zájezdu a vhodné pro tento zájezd, pokud toto pojištění není zahrnuto do ceny zájezdu,
 - dodržet místo nástupu, které uvedl,
 - dbát pokynů vedoucího zájezdu a sportovních instruktorů, dodržovat stanovený program a v případě individuálního programu informovat vedoucího zájezdu o své plánované trase (vedoucí mu má právo v případě nedostatečné zkušenosti nebo výbavě tuto trasu i zakázat),
 - předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že se účastní zájezdu osoba mladší 18 let bez jeho doprovodu. U osob mladších 15 let pak zajistit doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdu,
 - v případě, že CK zajišťuje víza, poskytnout zástupci CK cestovní pas v termínu určeném CK.
12.2. Zákazník plně zodpovídá za následky vzniklé neplatností jeho cestovních dokladů či nedodržením vízových, devizových a jiných předpisů platných v navštívené zemi.
12.3. Zákazník se zavazuje, že se bude během zájezdu chovat v souladu s kulturními zvyklostmi navštívené země a jednat tak, aby nepoškozoval a negativně neovlivňoval přírodu a okolní prostředí.
12.4. Zákazník se zúčastňuje zájezdu, případně sportovního programu (např. raftingu, vodní turistiky, horské a vysokohorské turistiky, cyklistiky aj.) na vlastní zodpovědnost, a to i v případě, že jsou na zájezdu přítomni sportovní instruktoři.
12.5. Je-li zákazník pod vlivem alkoholu nebo omamných prostředků nebo pokud jeho vybavení a okamžitý fyzický a psychický stav neodpovídají náročnosti programu, má vedoucí právo vyloučit zákazníka ze sportovního programu či zakázat mu plánovanou trasu. V krajním případě může vedoucí vyloučit ze zájezdu bez náhrady zákazníka, který hrubě ruší jeho průběh nebo ostatní účastníky. Toto se vztahuje i na porušování ubytovacího řádu v kempech, chatách a hotelech. V těchto případech se neúčast na programu nepovažuje za nenaplnění služeb ze strany CK.
12.6. Zákazník nese odpovědnost za svoji zdravotní přípravu na zájezd a její nedodržení není důvodem k odstoupení od CS. Případné informace o očkování, uvedené v materiálech CK, jsou pouze informačního charakteru.
12.7. Zákazník prohlašuje, že:
 - si není vědom žádných závažných omezení, která by ohrozila jeho zdravotní stav či bezpečnost během zájezdu, na který se přihlašuje;
 -  bude respektovat pokyny vedoucího, průvodců a instruktorů zájezdu;
 - v případě, že se chce zúčastnit programu na vodě (např. rafting, vodní turistika, jachting), umí plavat;
 - bude používat veškeré poskytnuté bezpečnostní vybavení (např. při raftingu, vodní či vysokohorské turistice);
 - uhradí eventuální škodu, kterou způsobil v dopravním prostředku nebo ubytovacím aj. zařízení, kde čerpal služby zajištěné dle CS;
 - se před a během sportovního programu zdrží požívání alkoholu a omamných látek;
 - pokud uzavírá CS ve prospěch osoby mladší 18 let, je jejím zákonným zástupcem a souhlasí s její účastí na zájezdu;
 - souhlasí s použitím osobních údajů (v souladu se zákonem č.101/2000 Sb.) uvedených v CS pro potřeby CK, a to výhradně za účelem pořádání zájezdu a zasílání nabídek služeb v cestovním ruchu zákazníkovi, a dále pro potřeby pojišťovny poskytující zdravotní pojištění. Dále prohlašuje, že je zmocněn a tímto uděluje souhlas ve smyslu § 5 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb. i jménem dalších osob uvedených na CS.

13. POJIŠTĚNÍ

13.1. CK je pojištěna proti úpadku dle podmínek zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění. Informace o pojištění proti úpadku obdrží zákazník při uzavírání CS.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Tyto všeobecné podmínky platí pro všechny zájezdy a služby zveřejněné v katalogu CK a na jejích webových stránkách. V případě nutnosti může CK aktualizovat tyto všeobecné smluvní podmínky zveřejněním na svých webových stránkách a tyto aktualizované podmínky budou platit pro CS uzavřené po datu zveřejnění.
14.2. Práva a povinnosti smluvních stran ve vztahu založeném touto smlouvou se řídí těmito všeobecnými podmínkami, zákonem č.159/1999 Sb., zákonem č.         101/2001 o ochraně osobních údajů a dále Občanským zákoníkem, popř. dalšími obecně závaznými právními předpisy v platném znění.
14.3. Vzájemný smluvní vztah mezi CK a dalšími cestovními kancelářemi, které zastupuje, se řídí ustanovením Obchodního zákoníku.
14.4. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na celkovou platnost všeobecných podmínek a CS.
14.5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že je v souladu s jejich vůlí a s obsahem této smlouvy souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.
14.6. V případě, že přihlašování k zájezdu probíhá prostřednictvím webu a e-mailu pak platbou za zájezd zákazník zároveň stvrzuje, že řádně vyplnil a odeslal cestovní smlouvu, že je seznámen se všeobecnými podmínkami a podmínkami pojištění a s nimi souhlasí. Zaplacení zálohy nebo plné ceny zájezdu tedy nahrazuje podpis cestovní smlouvy.

 

 

 

 

 

 

Podmínky pojištění léčebných výloh a stornopoplatků Raftcentra

Týká se pouze zájezdů, kdy pojištění není zahrnuto v ceně zájezdu

Pro úsporu Vašeho času nabízíme zákazníkům Raftcentra (občanům ČR) zprostředkování pojištění u UNIQA pojišťovna, a.s., které je prostřednictvím naší cestovní kanceláře možno vyřídit i poštou bez osobního kontaktu s kanceláří. Tento balíček cestovního pojištění je zahrnut do ceny většiny Evropských zájezdů. Toto pojištění zahrnuje pojištění léčebných výloh, asistenční službu, úrazové pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí osobě a pojištění storna zájezdu. Pojištění léčebných výloh vám zprostředkujeme za zvýhodněných podmínek. Oproti přímému nákupu pojištění na pobočkách pojišťovny UNIQA – v základní sazbě jsou totiž zahrnuty veškeré sportovní aktivity provozované na našich zájezdech do celého světa bez nutnosti sportovního připojištění. Tyto výhodné podmínky však platí pouze pro akce pořádané Raftcentrem (nelze je využít na vaše soukromé cesty). K cestovnímu pojištění je možné jako doplňkovou službu sjednat připojištění stornopoplatků, které všem velmi doporučujeme uzavřít.

 

POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ VČETNĚ POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍ SLUŽBY

Pojištění léčebných výloh se vztahuje na nutné a prokazatelné náklady, které vznikly v souvislosti s nezbytným a přiměřeným lékařským ošetřením v důsledku onemocnění nebo úrazu, ke kterým dojde během platnosti pojistné smlouvy v zahraničí. Pojištění se sjednává na přesný počet dnů (minimálně 3 dny). Veškeré druhy cestovního pojištění, kromě pojištění stornovacích poplatků, jsou platné v zeměpisné zóně sjednané v pojistné smlouvě – vždy však s výjimkou území ČR a států, kde má pojištěný trvalý nebo přechodný pobyt či je jejich občanem, pokud není v pojistné smlouvě uvedeno jinak.
Na všechny druhy zájezdů pořádané Raftcentrem je pojištění léčebných výloh pojišťovny UNIQA postačující. Na případné výjimky budete upozorněni v podrobných pokynech k zájezdu nebo prostřednictvím cestovní kanceláře.

Z POJIŠTĚNÍ SE HRADÍ DO VÝŠE 1 000 000 Kč:

Pojistnou událostí v pojištění léčebných výloh je úraz nebo nepředvídatelné akutní onemocnění pojištěného v zahraničí, vyžadující ambulantní či nemocniční ošetření nebo léčení.
* ambulantní lékařské ošetření a léky předepsané lékařem (u ošetření zubů se hradí pouze ambulantní ošetření pro utišení bolesti, tj. jednoduchá výplň nebo extrakce);
* hospitalizace pojištěného vč. úhrady nezbytných nákladů za ošetření a pobyt v nemocnici (tj. léčení, zákroky a operace, které nebylo možné odložit do doby návratu pojištěného do ČR);
* převoz pojištěného do nejbližšího vhodného zdravotnického zařízení, pokud pojištěný není schopen přepravy obvyklým dopravním prostředkem;
* v rámci pojištění asistenčních služeb vhodný převoz nemocného ze zahraniční nemocnice do místa trvalého bydliště v ČR (podle rozhodnutí pojišťovny a ošetřujícího lékaře), nebo přeprava tělesných ostatků zpět do místa trvalého bydliště (v případě smrti pojištěného);

Z POJIŠTĚNÍ SE HRADÍ DO VÝŠE 20 000 Kč:

* náklady na vyslání opatrovníka v případě, že pojištěný je osoba mladší 15ti let nebo osoba neschopná samostatného návratu a její hospitalizace trvá nejméně 5 dní (jsou hrazeny přiměřené náklady na dopravu z ČR do místa hospitalizace a zpět a náklady na běžné ubytování);
* náklady na předčasný návrat pojištěného do ČR v případě smrti nebo vážného úrazu jeho příbuzného (rodičů, dětí nebo manžela/ky), tj. zajištění a úhrada vhodné jízdenky/letenky v ekonomické třídě dopravního prostředku;
* náklady vzniklé zmeškáním odjezdu veřejného dopravního prostředku z důvodů živelní události nebo dopravní nehody;
* další náklady – např. na právní pomoc v zahraničí, zachraňovací náklady aj. v souladu s všeobecnými podmínkami pojišťovny.
V případě úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje ambulantní lék. ošetření, uhradí pojištěný náklady za ošetření a nákup léků v hotovosti. Přiměřené náklady uhradí UNIQA pojišťovna, a.s. po nahlášení pojistné události. V případě úrazu nechá klient vyplnit lékařem formulář „Atestatio medici“, který zašle pojišťovně společně s oznámením o pojistné události.
V případě závažného úrazu nebo onemocnění, které vyžaduje při pobytu v nemocnici, je nezbytné zavolat neprodleně asistenční službu Europ Assistance, která je k dispozici 24 hodin denně na tel. č.: +420296333696. Pojistitel bude refundovat pouze doložené náklady na léčení v Kč. Faktury a ostatní doklady musí být vystaveny v anglickém, německém či českém jazyce, v opačném případě zajistí pojistitel přeložení na náklady pojištěného. Bankovní a jiné poplatky nebudou hrazeny.
Pojistná událost se hlásí bezprostředně po návratu, nejpozději však do 30 dnů po ukončení cesty, na adrese UNIQA pojišťovna, a.s., odbor cestovního pojištění, Evropská 136, Praha 6, 160 12 (formulář „Oznámení o škodě“).

POJISTNÉ PLNĚNÍ NENÍ POJIŠŤOVNA POVINNA POSKYTNOUT V PŘÍPADĚ:

* a) nemocí a úrazů, ke kterým došlo při výtržnosti nebo trestné činnosti, kterou pojištěný spáchal při jednání, kterým nedodržel zákonná ustanovení dané země, v souvislosti s válečnými událostmi nebo nepokoji, při pokusu o sebevraždu nebo sebepoškození; v případě nemocí a úrazů, ke kterým došlo po požití alkoholu nebo návykových látek, může pojistitel omezit pojistné plnění;
* b) vyšetření ke zjištění těhotenství, interrupce, jakékoliv komplikace po šestém měsíci těhotenství, porodu, vyšetření a léčby neplodnosti, umělého oplodnění, léčení sterility, antikoncepce;
* c)  pobytu v lázních, sanatoriích, léčebnách, ozdravovnách, léčebných ústavech apod.;
* d) výkonů, které nebylo bezpodmínečně nutné provést jako např. preventivní a kontrolní prohlídky, profylaktické očkování, kosmetické ošetření a jeho následky, chiropraktické výkony nebo terapie, úpravy zubů a čelistí, zhotovení a opravy protéz, ortéz, epitéz, brýlí, kontaktních čoček, naslouchacích přístrojů;
* e) duševních i psychických nemocí či poruch (např. psychoanalytická nebo psychoterapeutická léčba apod.);
* f)  pohlavních nemocí nebo AIDS;
* g) provedení výkonů mimo zdravotnické zařízení, které neprovádí lékař nebo zdravotní sestra mající k výkonu kvalifikaci, nebo na léčení, které není vědecky nebo lékařsky uznávané;
* h) nadstandardní péče, fyzikální léčby nebo rehabilitace;
* i) odborné zubní péče – plní se pouze při poskytnutí první pomoci v neodkladných bolestivých případech (extrakce, jednoduchá výplň);
* j) léčení či operaci chronického onemocnění nebo úrazu, které existovaly před uzavřením pojistné smlouvy;
* k) léčebné péče související s ošetřením onemocnění nebo úrazu, které existovaly před uzavřením pojistné smlouvy;
Pokud se pojistná událost nestala na zájezdu nebo akci pořádané CK Raftcentrum s. r. o., má pojišťovna právo neposkytnout pojistné plnění i v případě:
* l) nemocí a úrazů, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním nebezpečných sportů tj. raftingu, jiného sjíždění divokých řek, parasailingu, parašutismu, závěsného létání, paraglidingu, plachtění a létání všech druhů, motoristických a leteckých sportů všech druhů, létání balónem, vysokohorské turistiky nad 2.500 m. n.m., speleologie, sportovního potápění, bojových sportů, skateboardingu, akrobacie a skoků na lyžích, motorových sportů na sněhu nebo při veřejně organizované sportovní soutěži nebo závodu v jakémkoli druhu sportu.
* m) nemocí a úrazů, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním zimních sportů tj. sjezdového lyžování a snowboardingu na vyznačených sjezdovkách a trasách, běhu na lyžích, bruslení, rychlosbruslení, jízdy na bobech, skibobech a sportovních saních.
* n) nemocí a úrazů, ke kterým došlo v souvislosti s provozováním skoků na laně, canyoningu, lyžování a snowboardingu mimo vyznačené sjezdovky a trasy, skialpinismu a horolezectví.
POZOR: Výluky uvedené v bodech l), m) a n) neplatí pro zájezdy a akce pořádané CK Raftcentrum s. r. o., tj. klienti na těchto akcích jsou pojištěni i proti rizikům v těchto bodech uvedených.

SAZBY POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ

Tarif
K2S*
Denní pojistné
(4 a více dnů pojištění)
Věk EVROPA (zóna 1) (Kč/den) SVĚT (zóna 2) (Kč/den)
0–14 9 18
15–75 18 36

znamená:
pojištění léčebných výloh 1 000 000 Kč;
pojištění asistenčních služeb 1 000 000 Kč
pojištění smrti následkem úrazu 150 000 Kč;
pojištění trvalých následků úrazu 300 000 Kč;
pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví a věci třetí
osoby 1 000 000 Kč;
pojištění storna zájezdu 80% ze
stornovacích poplatků do výše 64 000 Kč;
pojištění zavazadel není obsaženo

Evropa: státy na geografickém území Evropy vč. ostrovů náležících evropským státům a Tunisko, Maroko, Egypt, Turecko a Izrael.
Svět: Platí pro ostatní státy světa. Věk: děti do 15 let – v době uzavření a trvání pojištění nezavrší 15 let, osoby do 75 let – v době uzavření a trvání pojištění nezavrší 75 let, osoby nad 75 let nelze pojistit!

PŘIPOJIŠTĚNÍ STORNOPOPLATKŮ (NÁKLADŮ SOUVISEJÍCÍCH SE ZRUŠENÍM CESTY)

Toto připojištění mohou uzavřít všichni zákazníci mladší 75 let zároveň s pojištěním léčebných výloh, bezprostředně po zaplacení zálohy na zájezd. Na svět je dvojí sazba a Evropa je vždy ceně zájezdu. Pojistné je 65 Kč za každých 2500 Kč ceny zájezdu včetně letenky.
Předmětem pojištění jsou nevratné náklady, které vznikly pojištěnému v ČR úhradou vyúčtovaných stornovacích poplatků za neuskutečněný zájezd nebo služby u cestovní kanceláře, cestovní agentury, dopravní společnosti nebo ubytovacího zařízení. V případě pojistné události vzniká nárok na úhradu těchto nákladů až do výše 80 %. Maximálně lze pojistit zájezd v hodnotě 80 000 Kč. Počátkem pojištění je den následující po dni zaplacení pojistného. Pojištění končí v den odjezdu pojištěného na zájezd ve 24:00 hod.
Pojistnou událostí je zrušení cesty nebo nečerpání služeb, které byly písemně objednány, potvrzeny organizátorem a řádně zaplaceny, z důvodu:
* vážného akutního onemocnění nebo úrazu pojištěného nebo jemu blízké osoby za předpokladu, že tento stav vyžaduje hospitalizaci nebo upoutání na lůžko podle rozhodnutí a potvrzení ošetřujícího lékaře, ve kterém je uvedena přesná doba léčení, diagnóza náhlého onemocnění nebo úrazu a pokud je potvrzeno, že zdravotní stav pojištěného vylučuje nastoupení cesty; za pojistnou událost se však nepovažuje těhotenství ani zdravotní komplikace vzniklé jeho důsledkem;
* úmrtí pojištěného nebo jemu blízké osoby;
* závažného násilného trestného činu proti pojištěnému nebo jemu blízké osobě, pokud měl za následek závažnou psychickou újmu;
* podstatné škody přímo na majetku pojištěného vzniklé bezprostředně před nastoupením cesty, která byla způsobena živelnou událostí (požár, výbuch, vichřice, povodeň, zemětřesení) či trestným činem třetí osoby, pokud pojištěný doloží, že z tohoto důvodu nemůže nastoupit pojištěnou cestu.
Pod pojmem „pojištěnému blízká osoba“ se rozumí: manžel/manželka, rodiče a děti pojištěného a osoby, uvedené na stejné cestovní smlouvě (či závazné objednávce služby) spolu s pojištěným, pokud jsou současně také pojištěny.
Pojistitel není povinen poskytnout pojistné plnění zejména v případě zrušení zájezdu nebo služeb z důvodu: nepřidělení dovolené zaměstnavatelem; neobdržení víza či neplatnosti cestovních dokladů; chronického nebo akutního onemocnění či úrazu, pokud existovaly již v okamžiku sjednání pojistné smlouvy a to i když do té doby nebyly léčeny; opomenutí získat povinná očkování nebo reakce na ně; periodických kontrolních vyšetření, nastoupení lázeňského pobytu nebo plánované operace.
Pojištěný je povinen bezodkladně nahlásit CK Raftcentrum, u které zájezd koupil, zrušení zájezdu. Pokud pojištěný stornuje zájezd u Raftcentra s prodlením, bude pojistné plnění počítáno pouze z těch nákladů, které by mu vznikly při včasném zrušení zájezdu. Pojištěný je povinen okamžitě nahlásit pojistnou událost pojišťovně – nejpozději do konce pojištění – a vyplnit „Hlášení storna zájezdu“, potvrzené Raftcentrem včetně dokladů zdůvodňujících neúčast pojištěného na zájezdu (zpráva lékaře) a kopií dokladu o zaplacení zájezdu a pojistného pojištěným. Ve výše uvedeném tiskopise potvrdí Raftcentrum cenu, kterou pojištěný zaplatil za zájezd, a částku, kterou pojištěnému vrátila. Uvedené údaje nemohou být dodatečně měněny a opravovány.
Pojistné činí 65 Kč za každých i započatých 2500 Kč ceny zájezdu (včetně letenky), bez ohledu na délku zájezdu.

SJEDNÁNÍ POJIŠTĚNÍ PROSTŘEDNICTVÍM CK Raftcentrum

Pokud máte zájem o zprostředkování pojištění léčebných výloh (případně i o připojištění stornopoplatků) u UNIQA pojišťovna,a.s. prostřednictvím Raftcentra, postupujte podle následujících bodů:
* Vyplňte a podepište objednávku doplňkových služeb při vyplňování cestovní smlouvy a předejte ji do naší prodejní kanceláře (elektrinicky z webu, osobně nebo poštou – nelze objednat faxem). Pokud objednáváte i připojištění storen, je potřeba objednávku odeslat nejpozději 7 dní po přihlášení na zájezd! Za více osob stačí podpis objednatele. Ručíte za správnost vyplněných údajů, podle nichž bude uzavřena pojistná smlouva.
* Pojistné k objednanému zájezdu uhraďte nejpozději s doplatkem zájezdu, tj. 40 dní před odjezdem zájezdu. Pokud pošlete objednávku pojištění zároveň s cestovní smlouvou, vypočteme vám pojistné na potvrzení o zařazení do zájezdu.
* Všeobecné pojistné podmínky UNIQA pojišťovna a.s. pro pojištění léčebných výloh a stornovacích poplatků jsou k dispozici v  naší prodejní kanceláři a na každém zájezdu přímo u průvodce. Při nástupu na zájezd obdržíte od vedoucího zájezdu průkazku pojištěnce.                                   

NÁROK TURISTŮ NA ZDRAVOTNÍ PÉČI V EU (platné od 1. 5. 2006)

 Čeští turisté mají na základě Nařízení 1408/72 Rady (EEC) při pobytu v jiné členské zemi Evropské unie nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči na účet své české zdravotní pojišťovny. Nárok se vztahuje i na nečlenské země Norsko, Lichtenštejnsko, Island a Švýcarsko. Na základě mezinárodních smluv mají čeští turisté stejný nárok i ve smluvních státech Chorvatsku, Srbsku a Černé Hoře.
Rozsah péče:
Nutnou a neodkladnou zdravotní péčí je péče v případě ohrožení života nebo zdraví, která nesnese odkladu na dobu po návratu do ČR. Převoz zpět na území ČR není v tomto rozsahu zahrnut.
Postup, který je třeba dodržet na území státu, kam cestujete:
V případě, že potřebujete na území některého z uvedených států zdravotní péči, předložte příslušný formulář nebo Evropskou kartu zdravotního pojištění přímo v nemocnici, nebo u lékaře. Formuláře je nutné vyzvednout ještě před odjezdem na pobočce vaší zdravotní pojišťovny v ČR – formuláře E111(pro EU), CZ/HR 111 (pro Chorvatsko) nebo CZ/YU 111 (pro Srbsko a Černou Horu).
Upozornění: V některých zemích je vyžadováno, aby byl v případě ambulantního ošetření formulář nejdříve předložen místní pojišťovně. To se týká zejména Německa a Rakouska.
Náklady na péči:
Po dobu, kdy se zdržujete ve státech EU, nebo v dalších výše uvedených státech, máte nárok na ošetření za stejných podmínek jako místní pojištěnci.
To znamená, že pokud si místní pojištěnci musejí péči připlácet, musíte spoluúčast hradit i vy. Výše spoluúčasti je pro každý stát jiná a dosahuje
30-70 % z celkové částky; u léků a stomatologických zákroků se často jedná o 100% platbu pacientem. Přesnou výši spoluúčasti v evropských zemích naleznete
v brožurce „Průvodce po EU“ na stránkách www.cmu.cz Centra mezistátních úhrad. Kromě spoluúčasti by po vás zpravidla neměla být žádána žádná jiná platba.
Pokud se chcete vyhnout nákladům na případnou spoluúčast nebo na převoz zpět do ČR, sjednejte si komerční cestovní pojištění!
Rizika pro nepojištěné: Zejména v případě léčebných výloh jde o mimořádné finanční riziko – pojistné částky nejsou ve srovnání s výdaji na zájezd vysoké. Obecně platí, že ambulantní vyšetření s rentgenem stojí většinou v Evropě kolem 7000 Kč, pouhý pobyt v nemocnici na 8000 – 15 000 Kč/den. Např. v USA však mohou výdaje na pobyt v nemocnici dosáhnout i 35 000 Kč/den. Rozdíly jsou velké dle jednotlivých zemí i jednotlivých zařízení. Snadno lze vyvodit, že vážnější a z hlediska transportu náročnější případy snadno mohou dosáhnout statisícových částek, které pak nepojištěný účastník může splácet celý život.
Nezapomeňte na bod č. 12.1. našich všeobecných podmínek: Uzavřením CS se zákazník zavazuje uzavřít účinné pojištění léčebných výloh v zahraničí na dobu trvání zájezdu. Nemůžete počítat s tím, že vám na léčebné výdaje zapůjčí vedoucí zájezdu ze svých rezerv!

PŘEHLED DALŠÍCH POJIŠŤOVEN A JEJICH NABÍDKY

(bez záruky, vzhledem k častým změnám je třeba se informovat přímo na uvedené pojišťovně)

 VAROVÁNÍ: Nikdy necestujte bez pojištění léčebných výloh v zahraničí!
Nechceme rozhodovat za vás, zda investujete do dražšího pojištění s vysokými limity plnění a luxusní asistenční službou nebo zvolíte pouze levnější standard. Proto vám v tomto letáku předkládáme orientační stručný přehled nabídky pojišťoven. Aktuální podmínky i informace o dalších možnostech cestovního pojištění žádejte ve své pojišťovně.
I. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ
 Úrazovým pojištěním se ve většině pojišťoven rozumí běžné pojištění úrazu, které v žádném případě nezaměňujte s pojištěním léčebných výloh v zahraničí. V případě úrazu je vám díky tomuto pojištění (dle obodování lékařem po ukončení léčby) vyplacena určitá částka, která je stejná jako při obdobném pojištění v ČR a nijak nesouvisí s velikostí výdajů na léčení v zahraničí. Např. příplatek u České pojišťovny činí 5 Kč/den.
II. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ZPŮSOBENÉ ŠKODY
 Může se vám hodit, až rozbijete drahou vázu v obchodě se starožitnostmi nebo nechtěně někoho zraníte. Např. příplatek za pojištění odpovědnosti za škody občana v České pojišťovně činí 5 Kč/den. Limit plnění je max. 2 000 000 Kč.
Proti krádeži se prakticky nelze v dostatečném rozsahu pojistit, smluvní podmínky pojišťoven jsou v tomto směru velmi skoupé.
III. POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍCH ZAVAZADEL
U České pojišťovny sazba činí 10 Kč/den. ČP pojišťuje pouze věci osobní potřeby celkem do 10 000 Kč, za jednu věc do 5000 Kč, ale celá řada cennějších věcí je z pojištění vyloučena (např. hotovost, ceniny, jízdenky, letenky, dokumenty, klenoty, věci sloužící k výkonu povolání, fotografické přístroje, kamery, počítače, audiovizuální technika atd.). Pojištění je platné pouze při prokazatelném překonání překážky, které písemně potvrdí místní policie. Prakticky je uplatnitelné pouze při násilném vykradení uzamčeného pokoje v ubytovacím zařízení nebo při vykradení vozidla. Pokud se pojistíte, pak konkrétně u autobusů Karosa je tedy relativně bezpečný vlastní prostor autobusu, pokud jsou uzavřena okénka a uzamčeny dveře. Zavazadlové prostory jsou uzavíratelné pouze na kliku a cyklovleky jsou s plachtou, což nebude z hlediska pojišťovny jako „překážka“ stačit. Pokud se zloději podaří krádež v noci a řidič bude současně přítomen v autobusu, krádež by v tomto případě mohla být uznána. Prokazatelné okradení na ulici se neuznává. O přesných podmínkách se informujte ve své pojišťovně.
I když podmínky pojištění nejsou příliš slibné, zvažte, zda si přece jenom do zemí, kde je vyšší riziko okradení, zavazadla nepojistit. Bezpečnostní pravidla: Nejbezpečnější je nechat nepotřebné cennosti doma a na ostatní být opatrný. Fotoaparáty je lepší dát v rizikových zemích do odřeného batůžku, peníze rozdělit a hlavní část mít např. v tělové ledvince pod oděvem nebo v peněžním opasku. Větší finanční rezervu je nejlepší vozit v cestovních šecích.
IV. VŠEOBECNÉ INFORMACE O POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH
Vždy se zajímejte o aktuální podmínky pojištění, které uzavíráte nebo které za vás někdo uzavírá.
* Pokud jste vlastníky některé zahraniční platební karty, nespoléhejte se zcela na pojištění léčebných výloh v zahraničí, které bývá touto kartou také kryto. Vyžádejte si přesné znění podmínek – někdy je jejich součástí poměrně vysoká finanční spoluúčast klienta při každém pojistném případu, často se nevztahuje na úrazy při sportovní činnosti.
* Doklad o pojištění si nezapomeňte vzít na zájezd s sebou!
V. POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH – SAZBY VŽDY UVÁDĚNY V KČ/DEN

Ověřte si, zda pojištění neuzavřená přes Raftcentrum, zahrnují všechny aktivity, které jsou v programu zájezdu – lyžování, pobyt nad 3000 m n.m. nebo i výše, cyklistiku, rafting apod. !!!

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA

(Praha 1, Na Perštýně 6/359, tel: 221 668 111, 844 117 777;
221 752 175 – centrum informací, www.vzp.cz)
EVROPA + Tunisko, Maroko, Egypt, Izrael, Turecko, Kypr a Rusko: pojištění základní:  17 Kč (limit pojist. plnění: 1 250 000 Kč), pojištění S2: 85 Kč (limit pojist. plnění: 1 500 000 Kč).
SVĚT: pojištění základní: 51 Kč (limit pojist. plnění: 1 800 000 Kč), pojištění S2: 255 Kč (limit pojist. plnění: 2 300 000 Kč). 
Pojištění S2: pro sportovce provozující nebezpečné druhy sportů, pojistná sazba se rovná pětinásobku sazby základní. Nebezpečnými sporty se rozumí: rafting a jiné sjíždění divokých řek, vysokohorská turistika (turistika nad 2000 m ve skalních oblastech), letecké sporty, jízda na koni, sportovní potápění, atd.
Pojistit nelze: skialpinismus, horolezectví, canyoning, aj.

ALLIANZ POJIŠŤOVNA A.S.

(Praha 2, Nám. Míru 9, tel.: 221 596 560, 800 170 000, www.allianz.cz)
Výše plnění za léčebné výlohy není omezena žádným horním limitem (vyjma zubaře – 10 000 Kč).
EVROPA + Alžírsko, Egypt, Izrael, Libanon, Libye, Maroko, Sýrie, Tunisko: 40 Kč (min. pojistné 180 Kč), SVĚT (mimo USA): 80 Kč (min. 360 Kč), USA: 120 Kč (min. 600 Kč).
Je možné sjednat připojištění rizikových sportů, nepojišťuje se rafting a sporty obdobné, horolezectví, sjezd na MTB, skialpinismus, alpinismus, lyžování mimo vyznač. tratě, aj. Lze pojistit i storno zájezdu: 2,8 % z ceny zájezdu, nutno objednat nejpozději 1 den po zaplacení zálohy.

EVROPSKÁ CESTOVNÍ POJIŠŤOVNA A.S.

(Praha 1, Kozí 5/9,  tel. 221 860 202, www.evropska.cz)
Vysoký standard za vysoké ceny. Zahrnuje nejen pojištění léčebných výloh, ale i celou řadu rozličných cestovatelských rizik (zavazadla, odpovědnost za škody aj.) a pražskou asistenční službu v případě nehody. Uzavírá se minimálně na 4 dny. Sazba standardního pojištění činí 190 Kč/4 dny pro EVROPU, 490 Kč pro SVĚT (5–10 dní 390 Kč, svět 1090 Kč atd.).
Připojištění na rizikové sporty (rafting, potápění s přístroji, aj.) na 1–4 dny příplatek 450 Kč, na 5–10 dní 950 Kč (v Evropě) ke stand. pojištění. Pojištění léčebných výloh včetně pojištění proti zrušení cesty se počítá z ceny zájezdu (Evropa: 10 000 = 890 Kč, 20 000 = 1090 Kč atd., max. 24 dnů). Max. limity plnění pro Evropu 2 400 000 Kč a pro svět 5 400 000 Kč.

ČESKÁ POJIŠŤOVNA A.S.

(Praha 3, Vinohradská 70, tel.: 224 256 840, 800 133 666, www.cpoj.cz)
EVROPA a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko:
do 14 let 16 Kč,  do 69 let 20 Kč, 70–79 let 40 Kč, 80 let a více 60 Kč (limit plnění 1 000 000 Kč).
SVĚT kromě USA, Kanady, Japonska, Nového Zélandu, JAR, Austrálie:
do 14 let 22 Kč, do 69 let 28 Kč, 70–79 let 56 Kč, 80 let a více 84 Kč (limit plnění 1 000 000 Kč).
Zbytek světa mimo výše uvedené: věk do 14 let 32 Kč, do 69 let 40 Kč, 70–79 let 80 Kč, 80 let a více 120 Kč (limit plnění 1 500 000 Kč).
Turistické cesty spojené s provozováním rekreačního sportu lze pojistit s přirážkou 100 %. Z pojištění je vyjmuto provozování extrémních sportů – např. canyoning, potápění (více než 30 m), horolezectví technikou nezajištěného lezení aj.

KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA A.S.

(Praha 1, Templová 747, tel.: 221 000 111, 800 105 105, www.koop.cz)
EVROPA a Egypt, evrop. část Ruska, Izrael, Maroko, Tunisko a Turecko: od 18 do 70 let 20 Kč, SVĚT: 40 Kč. Senioři od 70 let dvojnásobek základní sazby (limit plnění 1 500 000 Kč). Děti od 6 do 18 let mají zahrnuto pojištění v ceně rodičů.
Pojištění sportovní činnosti EVROPA: cyklistika + lyžování a snowboarding na vyznačených tratích 40 Kč, rafting, canyoning do 3.stupně obtížnosti s přiměřenou výstrojí: 100 Kč; SVĚT: 50 Kč, 6 – 18 let; poloviční cena, 18 – 70 let; 1krát tolik

SPECIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ OEAV

(Alpy, Praha 5, Štefánikova 63, tel. 257 328 388, www.alpy.cz)
Toto pojištění zajišťuje Oesterreichischer Alpenverein (OEAV), tj. rakouský horský svaz, pro členy tohoto klubu. Členství se může vyplatit všem vodákům, skialpinistům, vysokohorským turistům a horolezcům, kteří jedou do hor několikrát za rok nebo na náročnou akci.
Členství A (roč. 1945–1980) 1820 Kč.
Členství B (senioři do roku 1944, junioři roč. 1980–1986, partneři kat. A,
vdovy a těl. postižení) 1420 Kč.
Děti a mládež od roč. 1986: 870 Kč (mož. rod. členství).
S členstvím jsou spojené nemalé výhody: především až 50% sleva a přednost na ubytování na chatách v Rakousku a v Evropě (od Pyrenejí po Olymp). Jedná se o unikátní systém pojištění pro případ úrazu, nutné záchranné akce nebo nutného transportu po úrazu, o pojištění nemocí a úrazů při cestách do zahraničí a pojištění pobytů v nemocnici i pro případ autonehody nebo nehody autobusu při jízdě do místa svého pobytu v horách nebo do místa svého rekreačního pobytu. Toto pojištění platí na celém světě. Nevýhodou tohoto pojištění je pouze limit plnění, který je pro pobyt v nemocnici pouze 7500 EUR. Doprava je zajištěna velmi dobře, ale naopak léčebná velmi skromně.

CERTIFIKÁT pojištění záruky v důsledku úpadku cestovní kanceláře

Certifikát FIDUCIA s.r.o.

 


[ Zpět ]